Corona vraag & antwoord over activiteiten

Ja, maar in de eerste plaats moeten de regels van social distancing  gerespecteerd worden bij levering en afhaling.  Indien het, voor bepaalde taken niet mogelijk is om deze regels de respecteren, moeten alle betrokken personen een mondmasker en wegwerphandschoenen dragen.

Een werknemer kan ervoor kiezen om niet in te gaan op de vraag van de werkgever als het gaat om werken in een gebouw met één of meerdere Coronapatiënten.

Werken in een gebouw waar zich COVID-19 patiënten bevinden, worden, in samenspraak met de klant, best uitgesteld. Indien dit niet mogelijk is, dient de werkgever, samen met de klant de te nemen preventiemaatregelen vast te leggen. Minimaal dienen arbeiders een FFP2- of een FFP3 masker en wegwerphandschoenen te dragen.

In samenspraak met de arbeider(s), de preventieadviseur en de arbeidsarts, bepaalt de werkgever welke bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld zullen worden (zoals bv. een aansluitende veiligheidsbril, een wegwerpoverall, ...).

Een arbeider kan aan de werkgever vragen om voor dit werk niet te worden ingezet.

Activiteiten binnenshuis mogen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de werkgever een risicoanalyse heeft gemaakt en de maatregelen die voortvloeien uit deze risicoanalyse worden uitgevoerd. 

In de eerste plaats dient te worden nagegaan of de social distancing kan worden gewaarborgd.

Op plaatsen of activiteiten waarbij dit niet mogelijk is, dienen andere collectieve en organisatorische maatregelen (schermen, mondmasker, handschoenen) te worden genomen. 

Er dient voorafgaand aan de start van de werken een document te worden opgesteld waarin o.a. de volgende zaken zijn opgenomen:
- Zijn er in het gebouw corona-patiënten aanwezig?
- Kan een minimale afstand van 1,5m met de bewoners worden gehandhaafd? Indien niet, dragen de bewoners een mondmasker.
- Is er stromend water en zeep aanwezig zodat de werknemers de handen kunnen wassen?
- Is de werkzone goed toegankelijk, schoongemaakt en indien nodig gedesinfecteerd door de klant?
Voor deze situaties werd het document "Checklist voorafgaand aan werken binnen een gebouw (bewoond / in gebruik)" opgesteld door Constructiv.

Dit moet voor de start van de werken afgetoetst worden.

Indien er in het gebouw Corona-patiënten aanwezig zijn, dient het contact tussen deze patiënten en de werknemers absoluut te worden vermeden. Bovendien moeten de werknemers de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (FFP2 of FFP3 masker, wegwerphandschoenen, wegwerpoverall,…) te dragen. In functie van de uit te voeren werkzaamheden kunnen bijkomende PBM’s nodig zijn.

Elke persoon die met het vliegtuig of een boot naar België komt moet het formulier invullen.

Mensen die met een ander vervoermiddel (bus, auto, trein, enz.) naar België komen, dienen het formulier in te vullen wanneer ze meer dan 48u in het buitenland hebben doorgebracht vóór hun aankomst in België EN meer dan 48 uur in België wensen te blijven, ongeacht de reden van dit verblijf of de verplaatsing.
Wie in België aankomt en wordt erkend als een risicoprofiel (terugkomend uit een rode zone), ontvangt een SMS met de vraag om zich te isoleren en contact op te nemen met een arts.
Meer informatie

Het Ministerieel Besluit van 30 oktober 2020 stelt dat alle bouwactiviteiten mogen worden uitgevoerd mits in achtneming van de noodzakelijke hygiënische maatregelen (in de eerste plaats social distancing en het dragen van mondmaskers). 
Telethuiswerk is verplicht tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie, de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Voor de bouwactiviteiten op de werf is telethuiswerk dus niet verplicht.
Er is ook geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, maar werknemers dienen wel te kunnen aantonen dat zij zich moeten verplaatsen om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit kan mits een formeel attest van de werkgever, maar ook elk ander bewijsstuk kan de noodzaak van hun fysieke aanwezigheid op de werkplaats bevestigen. 

Het onderscheid tussen dringende en niet-dringende werkzaamheden en tussenkomsten is niet meer van toepassing sinds 4 mei 2020, de dag van de lancering van de Generieke Gids. Alle bouwactiviteiten kunnen worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:

• In eerste instantie een afstand van 1,5m tussen personen in acht nemen;
• Indien het voor bepaalde activiteiten onmogelijk is om deze afstand te bewaren, dienen andere maatregelen van materiële, technische en/of organisatorische aard (mondmasker, handschoenen,..) te worden genomen, zoals bepaald in de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan  (https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf), aangevuld met de richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden;

De preventiemaatregelen worden op ondernemingsniveau uitgewerkt en genomen met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk. 

De werknemers worden tijdig over de geldende preventiemaatregelen geïnformeerd en de werkgever verstrekt hen een passende opleiding.

Ook derden worden tijdig over de geldende preventiemaatregelen geïnformeerd.
Er moet dan ook een afstemming gebeuren met de opdrachtgever over de werkplek en de te nemen maatregelen.


De eerste vraag die gesteld moet worden is uiteraard of men als grensarbeider kan beschouwd worden of niet. 

De ruime coronadefinitie van het begrip grensarbeider is: een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert. 

Deze categorie grensarbeiders is vrijgesteld van testing- en quarantaineplicht. Passenger Location Form (PLF) en het Business Travel Abroad (BTA)-formulier zijn niet vereist. De grensarbeider moet wél in het bezit zijn van een verklaring op eer

Uiteraard dienen bij het uitvoeren van werkzaamheden de voorwaarden in het betrokken land te worden gerespecteerd.  Meer informatie over de regels in het buitenland vindt u op de website van Buitenlandse Zaken bij de reisadviezen. U kan zoeken op land.

In het kader van verplaatsingen tijdens de corona-crisis wordt de volgende ruime coronadefinitie van het begrip grensarbeider gehanteerd: een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert. 

Ook werknemers die geen "grensarbeider" zijn kunnen de grens over om werkzaamheden in het buitenland uit te voeren. Reizen vanwege professionele redenen zijn toegelaten.

De ruime coronadefinitie van het begrip grensarbeider is daarbij als volgt: een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een EU-lidstaat maar in een andere lidstaat zijn woonplaats heeft, waarnaar hij in de regel dagelijks of minstens 1x/week terugkeert. 

Voor de buitenlandse verplaatsingen van deze "niet-grensarbeiders" dient wel onderscheid gemaakt te worden tussen reizen vanuit of naar een rode zone van meer dan 48 uur en kortere verplaatsingen.

Bij kortere professionele verplaatsingen over de grens (minder dan 48 uur) zal wie zich vanuit en naar België verplaatst, vanaf 21 januari  in het bezit moeten zijn van een verklaring op eer. 

Het systeem van professionele reizen van minstens 48 uur is operationeel sinds 4 januari 2021. Wat bij terugkeer in België moet gebeuren is gebaseerd op drie elementen:

1)    Het Business Travel Abroad (BTA)-formulier dat door de Belgische werkgever, de Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied online moet ingevuld worden VÓÓR HET VERTREK van de betrokken medewerker.
2)    Het ingevulde BTA-formulier genereert een certificaatnummer dat in het aangepaste Passenger Locator Form (PLF) moet ingegeven worden om de rubriek professionele reizen te activeren. Zonder dit nummer kan een reis niet als professioneel beschouwd worden.
3)    Het Passenger Locator Form (PLF) wordt door de reiziger ingevuld bij terugkeer naar België. In het PLF is een vragenlijst voor zelfevaluatie voorzien die de overheid moet toelaten om een risicoanalyse te maken. Op basis daarvan wordt beslist tot het al of niet opleggen van de quarantaine.

Voor professionele reizen (van zowel inwoners als niet-inwoners) geldt een aangepaste score op basis waarvan al dan niet beslist wordt of de verplichte test en quarantaine gerespecteerd moet worden. Indien iemand om professionele redenen reist, maar niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens bovenstaande procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte test en quarantaine.

Uiteraard dienen bij het uitvoeren van werkzaamheden de voorwaarden in het betrokken land te worden gerespecteerd.  Meer informatie over de regels in het buitenland vindt u op de website van Buitenlandse Zaken bij de reisadviezen. U kan zoeken op land.

Nota bene: het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar ons land van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies), maar wel voor beperkte zakelijke contacten gelinkt aan een concreet project of aan een dossier, met een maximale duurtijd van 5 dagen.