Corona vraag & antwoord over Organisatie van de werkposten

Voor de veiligheid van andere werknemers op de werf moeten ook de werknemers die onder eenzelfde dak wonen, of zelfs op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, op de werf dezelfde regels volgen die gelden voor hun collega's.

De gereedschappen en oppervlakken die door verscheidene werknemers aangeraakt worden, dienen na elke gebruikerswissel ontsmet te worden of de werknemers moeten handschoenen gebruiken.

Het is aan te raden dat de werknemers elk hun eigen gereedschap gebruiken. 

Ook bij betreden van werkpost of lokalen moet 1,5m afstand tussen personen worden bewaard. Voorkom dat er bij de toegang tot deze werkposten of ruimtes personen te dicht bij elkaar komen te staan.

Het is aan te bevelen op deze plaatsen de nodige signalisatie en/of sensibilsierende affiches of informatieborden aan te brengen.

Indien het onmogelijk om de social distancing regel te hanteren op één of meerdere van deze plaatsen, moeten de betrokken werknemers een mondmasker dragen.

Voor wat betreft de verplaatsingen op werven, wordt er best een circulatieplan opgesteld dat rekening houdt met elementen zoals:

- Het organiseren van de inkom van de werf via een poort en niet via draaipoortjes 
​- Het afficheren van de regels van het circulatieplan bij de ingang van de werf
- Het inleggen van zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Bijvoorbeeld één trappentoren/traphal/ladder voorbehouden voor stijgen en één voor afdalen;
- Ook wachtzones boven- en onderaan trappentorens/traphallen/ladders moeten voldoende ruim zijn om een afstand van 1,5m tussen de wachtenden te garanderen.

De naam van de coronaverantwoordelijke moet uitgehangen worden op een goed zichtbare plek op de bouwplaats (bijvoorbeeld naast de werfmelding).

De coronaverantwoordelijke wordt aangesteld door de hoofdaannemer.

Verschillende personen kunnen deze rol opnemen maar bij voorkeur betreft het iemand van de hiërarchische lijn van de hoofdaannemer.
In het geval van nevenaanneming legt de veiligheidscoördinator, in samenspraak met de bouwheer, in zijn veiligheids- en gezondheidsplan vast wie aangesteld wordt als coronaverantwoordelijke in elke bouwfase.

De coronaverantwoordelijke ziet toe op het uitvoeren en naleven van de Corona-preventiemaatregelen.

Deze verantwoordelijke is op de hoogte van de relevante wetgeving, de generieke gids en het sectorprotocol, de maatregelen op niveau van de onderneming en die van de specifieke werf.  Hij of zij spreekt collega’s aan op eventuele overtredingen op de regels. Hij/zij geeft uitleg en instructies. 

De Coronaverantwoordelijke speelt een rol in de organisatie van de co-activiteit in functie van COVID-19, waarbij hij/zij mee organisatorische of technische oplossingen bedenkt om de social distancing van 1,5 meter  te kunnen respecteren, tijdens werk, verplaatsingen en rustpauzes. Deze verantwoordelijke kan ook suggesties doen om eventueel bijkomende preventiemaatregelen te nemen.

Het concept van bubbels of knuffelcontacten bestaat niet binnen een professionele context. Op de werf dient steeds een mondneusmasker te worden gedragen als de regels van social distancing niet gerespecteerd kunnen worden.