Corona vraag & antwoord over Varia

Mogen werknemers die werken uitvoeren op een verre bouwplaats en daardoor niet dagelijks over en weer kunnen, samen verblijven in een woning of een appartement? 

Dit is toegelaten op voorwaarde dat de werknemers over aparte kamers beschikken en er steeds 1,5 m afstand tussen de werknemers mogelijk is.   

Nee, de geldigheidstermijn van een keuringsverslag kan nooit verlengd worden naar aanleiding van de corona-maatregelen.

Als er geen mondmasker wordt gedragen wanneer het KB van 28.10.2021 en/of sectorprotocol dit voorschrijft, hangt het af van de instantie die de vaststelling doet: de politie of de inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk. Bij een vaststelling door een inspecteur TWW wordt de werkgever gesanctioneerd.  Bij een vaststelling door de politie kunnen zowel werkgever als arbeider beboet worden.

Het COVID19-virus wordt verspreid door druppeltjes die vrijkomen tijdens het hoesten of niezen en door het aanraken van contactoppervlakken. De kans dat het virus wordt meegevoerd doorheen de airconditioning installatie is bijzonder klein. 

Ventilatie vermindert de kans op besmetting, door het verdunnen (luchttoevoer) en het verwijderen van de lucht. Het is dus aangeraden de luchttoevoer en extractieventilatie te verhogen, door indien mogelijk, de by-pass van de installatie open te zetten waardoor verse buitenlucht wordt aangezogen en de lucht niet wordt gerecycleerd.

Ventileren blijft een goede maatregel. Een airco afzetten is dan ook niet aangeraden. Bij het ontbreken van mechanische ventilatie is het belangrijk gebruik te maken natuurlijke ventilatie om voldoende te verluchten.

De Generieke Gids stelt om in eerste instantie steeds na te gaan of een opleiding volledig of gedeeltelijk op een andere manier dan fysiek georganiseerd of gevolgd kan worden. Verder gelden tijdens een professionele opleiding dezelfde regels als in een werksituatie. Dit betekent o.a. de nodige aandacht voor (hand)hygiëne, maar in de eerste plaats moeten de regels van 'social distancing' worden gerespecteerd. Indien dit voor bepaalde activiteiten tijdens de opleiding niet kan, moeten de nodige preventieve maatregelen getroffen worden, zoals beschreven in de Generieke Gids (bijvoorbeeld het plaatsen van schermen, of het dragen van een mondmasker). Het is dan ook aan te bevelen om het aantal deelnemers aan de opleiding te beperken in functie van de grootte van het lokaal zodat de regels voor 'social distancing' kunnen worden gerespecteerd.

Ook bij opleidingen geldt nog bijkomend de verplichting tot dragen van een mondmasker bij verplaatsingen in binnenruimtes

Het plaatsen van een duidelijke werfafbakening is steeds verplicht. Als de regels voor 'social distancing'  binnen deze werkzone niet gerespecteerd kunnen worden, moet een mondmasker gedragen worden. Dit is ook steeds het geval bij verplaatsingen in binnenruimtes.

Het is aanbevolen om bij het bepalen van de werkzone, ermee rekening te houden dat de social distancing ten opzichte van voorbijgangers gerespecteerd kan worden. Op het openbaar domein, buiten de werkzone, dien je als werknemer een mondmasker te dragen indien dit door de reglementering of lokale bepalingen wordt voorgeschreven (bijvoorbeeld indien het gaat om een drukke plaats).

​Indien tijdens de quarantaineperiode de werkzaamheden via telewerk kunnen worden uitgevoerd, wordt de periode uiteraard beschouwd als gewone werkprestaties.
Indien telewerk niet mogelijk is, kan tijdelijke werkloosheid worden ingeroepen voor de quarantaineperiode op voorwaarde dat een attest van de huisarts bevestigt dat het respecteren van een quarantaineperiode noodzakelijk is.
Let wel - als de quarantaine het gevolg is van een verblijf in een 'rode zone' en deze zone op het moment van vertrek al in het rood stond, heeft men geen recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering.

In het geval een werknemer inderdaad besmet is, zal de huisarts dit doorgeven aan het Contactcenter.

Het Contactcenter zal op zijn beurt de medisch verantwoordelijke van het betrokken bedrijf verwittigen. Indien de medisch verantwoordelijke niet gekend is, wordt de werkgever (die ook onder een strikte professionele geheimhoudingsplicht valt) verwittigd. Deze laatste brengt in dat geval de afdeling medisch toezicht van zijn externe / interne preventiedienst op de hoogte.

De preventiedienst (eventueel de bedrijfsarts) zal het geval strikt opvolgen én zijn/haar contacten in kaart brengen en verwittigen, zoals vermeld in het draaiboek van de externe preventiediensten, in overeenstemming met het advies van Sciensano. De werkgever zorgt samen met de bevoegde Interne en/of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voor een risicoanalyse en het in kaart brengen van alle risicocontacten.

Vanaf twee bevestigde medewerkers kan door de medisch verantwoordelijke (in overleg met de regionale gezondheidsautoriteiten) besloten worden tot een uitgebreidere teststrategie bij andere medewerkers.

In geval er bij meer dan één werknemer tewerkgesteld op een werf in Vlaanderen COVID-19 wordt vastgesteld, moet het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid onmiddellijk worden verwittigd via 02/553 36 71.

Neen, de arbeidsarts heeft geen opdracht in het vaststellen van COVID-19 besmetting bij werknemers.

Als een werknemer op de werkplaats COVID-19-symptomen vertoont, dient de werkgever (in het kader van zijn verplichting om zijn andere werknemers en derden die op de werf optimaal te beschermen) de betrokkene naar huis te sturen en te vragen dat hij zo snel mogelijk zijn huisarts raadpleegt.
In het geval de werknemer inderdaad besmet is, zal de huisarts dit doorgeven aan het Contactcenter.

De verplichtingen uit het Ministerieel Besluit van 22/08/2020 om een register bij te houden met verblijf- en contactgegevens en de controle op het effectief invullen van het Passenger Locator Form (PLF) is van toepassing op iedereen die voor bouwwerkzaamheden tijdelijk een beroep doet (rechtstreeks of in onderaanneming) op in het buitenland wonende of verblijvende werknemers of zelfstandigen.

Deze gegevens worden bewaard vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan. In overeenstemming met de privacyregels die zijn vastgelegd in de GDPR, dienen ze daarna vernietigd te worden.

Als er beroep wordt gedaan op werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven is de werkgever verplicht om na te gaan of zij het formulier ingevuld hebben (indien zij daartoe verplicht waren - zie ook FAQ Moet het "Passenger Locator Form" ingevuld worden na een verblijf in het buitenland om professionele redenen?).

Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever erover te waken dat het Passenger Locator Form ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.
Ten opzichte van zijn andere werknemers heeft de werkgever die verplichting niet.

Neen.
Een werkgever kan een werknemer niet verplichten om een sneltest te ondergaan.
Indien een werknemer in quarantaine is en tevens tijdelijk werkloos, dan kan de werkgever niet vragen om een sneltest af te leggen, vermits de arbeidsovereenkomst tijdens de quarantaineperiode wordt geschorst.

Iedere werkgever in de bouwsector die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België is verplicht om een geactualiseerd register bij te houden met volgende gegevens:

- identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige: 
  • de naam en voornamen;
  • de geboortedatum;
  • het identificatienummer bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
- de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
- het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
- in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Als je meer dan 15 minuten en binnen aan afstand van 1,5 meter in contact was met deze persoon  (bijvoorbeeld: een huisgenoot, een collega die naast je zit op kantoor, een vriend(in), ... ), dan betreft het een contact met een hoger risico om besmet te zijn. De te nemen maatregelen hangen af van uw vaccinatie-situatie.

Meer info:  https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

Een quarantaine of een isolatie-attest kan worden opgemaakt door je huisarts, maar het kan ook:

  • door de arbeidsarts worden opgemaakt
  • worden aangevraagd bij het Contactcenter van het bevoegde Gewest / de bevoegde Gemeenschap indien je van hen een sms ontving
  • worden gedownload via www.mijngezondheid.be
  • gedownload worden indien je de app Coronalert gebruikt en je scherm rood kleurde

Vervolgens dien je het quarantaine-attest aan je werkgever te bezorgen. Dat is nodig om beroep te kunnen doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid - indien aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan.

Van zodra je ziektesymptomen vertoont tijdens de quarantaine periode, dien je opnieuw je huisarts te raadplegen. Je huisarts zal dan een ziekteattest opmaken

"In het kader van de bestrijding van de coronapandemie in de ondernemingen heeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (‘de arbeidsarts') een aantal bijkomende opdrachten gekregen (Koninklijk Besluit van 5 januari  2021):

* het opsporen en in kaart brengen van de hoog-risicocontacten in de onderneming
* het afleveren van quarantaine-attesten
* het doorverwijzen van de werknemer(s) naar een test- of triagecentrum of een behandelende arts met het op het afnemen van een PCR-test. En dit geldt zowel voor de werknemers die vast in dienst zijn, de uitzendkrachten als eventuele buitenlandse arbeidskrachten die op de arbeidsplaats actief zijn.
* in geval van meer dan 1 besmetting in een onderneming, kan de arbeidsarts (of een verpleegster van de externe preventiedienst) ook zelf tests afnemen (zowel PCR- als sneltests). Dit in het kader van het zogeheten clusterbeheer. De testresultaten dienen doorgegeven aan het voor de regio bevoegde Contactcenter.

Als meerdere bevestigde besmettingen in de onderneming werden geconstateerd, kan een arbeidsarts (of een verpleegkundige, onder zijn verantwoordelijkheid) dus ook zelf een COVID-19 test afnemen  -  indien hij dit meer aangewezen acht en op voorwaarde dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en testmaterialen worden gebruikt. 

Als er nog geen meervoudige besmettingen werden vastgesteld in de onderneming is het uitvoeren van preventieve, screenende tests (sneltests of PCR-tests) geen toegelaten taak voor de arbeidsarts."

Elke niet-resident die naar België reist, moet naast een verplichte negatieve PCR-test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest worden.

Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. De betrokken werknemers of zelfstandigen moeten bij inreizen ook nog steeds een Passenger Location Form (PLF) invullen en dus ook het bewijs van de negatieve PCR-test (van maximaal 72 uur oud) kunnen voorleggen. Op basis van de PLF wordt bepaald of er een verplichte quarantaine volgt. 

Indien het een professionele verplaatsing betrof van minstens 48 uur in opdracht van een Belgische werkgever, Belgische opdrachtgever of een internationale organisatie gevestigd op Belgisch grondgebied, kan gebruik gemaakt worden van het BTA-formulier (link: https://bta.belgium.be/nl), wat de kans op een verplichte quarantaine vermindert, maar niet wegneemt.  Indien de niet-resident niet beschikt over een geldig certificaatnummer volgens die procedure, kan de rubriek professionele reis in het PLF niet geactiveerd worden en valt dit onder de regeling van niet-professionele reizen, met verplichte quarantaine die tot nader order verboden zijn.

Bij kortere professionele verplaatsingen over de grens (minder dan 48 uur) zal wie zich vanuit en naar België verplaatst, vanaf 21 januari  in het bezit moeten zijn van een verklaring op eer

Reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen moeten steeds 10 dagen verplicht in quarantaine met een PCR-test op dag 1 en dag 7. 

Een belangrijke uitzondering wordt gemaakt voor de grensarbeiders (gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeer). Deze grensarbeiders dienen niet in quarantaine te gaan en behoeven geen test(en).
Zij dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.

Nee, een grensarbeider (gedefinieerd als een werknemer die in een lidstaat arbeid in loondienst verricht en in een andere lidstaat woont, waarnaar deze werknemer in beginsel dagelijks of ten minste eenmaal per week terugkeert) dient niet in quarantaine te gaan en behoeft geen test(en) te ondergaan.

Deze grensarbeiders dienen wél nauwgezet de maatregelen na te leven zowel in België als in de buurlanden. Zowel werkgevers als werknemers dienen extra gesensibiliseerd te worden opdat tijdig testafnames worden doorgevoerd van zodra symptomen optreden en waarbij men zich dan wèl in afwachting van het resultaat moet isoleren.